Skip to content

Vilkår for bruk av tjenesten

Last updated: 11.01.2023

EYD skal gi deg tilgang til dine personopplysninger hos ulike behandlings­ansvarlige. For å yte deg tjenester, er det noen vilkår som du må gå gjennom og som gjelder dersom du bruker tjenestene fra EYD. Er det noe av vilkårene du ikke kan akseptere, så må du ikke bruke tjenestene fra EYD. I tillegg gjelder EYDs personvernerklæring, se her.

1Bindende vilkår – aksept

Disse vilkårene (omtalt som «Vilkårene» nedenfor) gjelder mellom mellom EYD og kunden, herunder deg som personbruker eller virksomhet, for tilgang til og bruk av tjenestene fra EYD (omtalt som «Tjenestene» nedenfor).

Merk at i tillegg til Vilkårene gjelder også de til enhver tid gjeldende bestemmelser i norsk lovgivning som har betydning for bruk av Tjenestene, herunder spesielt personvernlovgivningen.

Din adgang til og bruk av tjeneten er betinget av ditt samtykke av og etterlevelse av disse vilkårene. Ved å ta i bruk Tjenestene aksepterer du disse Vilkårene. Er det noe i Vilkårene du ikke aksepterer, så kan du ikke ta i bruk Tjenestene.

Leverandør av tjenestene er

EYD AS
Jonsvannsveien 140
7050 Trondheim
Org. nr.: 922 142 009

Henvendelser verdørende Tjenesten eller de plikter og rettigheter som følger av disse brukervilkårene kan rettes til oss på følgende måter: per epost  til hello@eyd.tech eller via kontaktskjema på våre nettsider på www.eyd.tech.

2.      Bruk og leveranse av Tjenestene

2.1      Registrering i tjenesten

Registrering i tjenesten skjer via våre hjemmesider www.eyd.tech hvor disse vilkårene fremgår og må aksepteres for at registreringen kan fullføres. Når en registrering er registrert på våre servere anses vilkårene som godkjent knyttet til din bruker og/eller virksomhet. Ved registrering av virksomhet kreves i tillegg en aktiv godkjenning at en har rett til å opptre på angitte selskap og informasjon om deg som registreres lagres.

2.2     Leveranse av Tjenestene

Tjenestene leveres av EYD med underleverandører av EYD (hvor da EYD er ansvarlig for leveranse av tjenesten).  

Hvordan Tjenesten fungerer er beskrevet på nettsidene for Tjenesten. Her finner du også informasjon om det som er nødvendig for bruk av Tjenesten og dine rettigheter.

Du er selv ansvarlig for å ikke la andre få tilgang til Tjenestene, og må derfor sikre passord du benytter til Tjenestene. Gis andre tilgang til Tjenestene, vil dine opplysninger (herunder dine personopplysninger), kunne bli tilgjengelig for dem.

Har du spørsmål eller andre henvendelser, kan du når som helst kontakte oss om Tjenestene og andre spørsmål. Se ovenfor for kontaktopplysninger om hvordan du skal kunne kontakte og kommunisere med oss.

2.3     Betaling for Tjenestene

Det som skal betales for Tjenestene fremkommer ved din bestilling av Tjenestene. Tjenestene betales forskuddsvis på årsbasis elle månedsbasis.  

Betales ikke Tjenestene til forfall, forbeholder vi oss retten til å stenge tilgangen til Tjenestene inntil fullstendig betaling av utestående betaling har skjedd. Betaling anses ikke skjedd før beløpet er mottatt på vår konto eller trekk er gjort på debet eller kredittkort.

Ved forsinket betaling svares forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr.100 eller lov som trer i stedet for denne. Vi har rett til å kreve gebyr ved betalingspåminnelse og inkasso.

Priser på tjenestene vil kunne endres, og den gjeldende prisen (inklusive merverdiavgift) vil være angitt i før bestilling eller fornyelse av Tjenestene. Prisene på Tjenestene vil kunne justeres til tider, men ikke oftere enn hver 12. måned. Det vil gis én måneds varsel før endringer skjer i priser for Tjenestene.

2.4     Ansvar og begrensning

Tjenesten og innholdet i denne er tilgjengeliggjort "som den er". Vi innestår ikke for at Tjenesten alltid er tilgjengelig, at den er feilfri eller at den kan benyttes til bestemte formål. Bruk av Tjenesten skjer på egen risiko.

Vårt ansvar for Tjenestene levert under disse Vilkårene er begrenset til det vederlag som er betalt for Tjenestene de siste 12 månedene. Har du ikke betalt for Tjenestene, er vårt totale ansvar begrenset til kr 5.000.

Vi har ikke kontroll over innhold som lastes opp av andre brukere eller tredjepartere på tjenesten og via linker, og har ikke ansvar for slik innhold.

Vårt ansvar er under enhver omstendighet begrenset til direkte tap og kostnader, og har ikke ansvar for direkte eller indirekte tap, som måtte oppstå i forbindelse med din bruk av Tjenesten. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til tap av omsetning, tap av fortjeneste av enhver art, tap av data, kostnader og tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap og krav fra tredjepart, kostnader ved kjøp av erstatningsprodukt eller tap av goodwill.

2.5     Kommunikasjon

All kommunikasjon mellom deg som bruker av Tjenestene og EYD kan skje enten gjennom på epost, chat eller telefon.

Du er selv ansvarlig for at vi har oppdatert kontaktinformasjon om deg til enhver tid, og du har selv risikoen for om vi kommer i kontakt med deg hvis nødvendig.

 

2.6     Suspensjon, utestegning og sletting

Vi kan midlertidig stenge din tilgang til Tjenesten dersom det er nødvendig av hensyn til vedlikehold, drift eller andre tekniske forhold.

Dersom vi mistenker misbruk av Tjenesten, herunder at du bruker den i strid med disse vilkårene eller gjeldende rett, kan vi midlertidig nekte deg å bruke Tjenesten. Ved gjentatte eller alvorlige tilfeller av misbruk av Tjenesten eller dersom du ikke retter opp avtalebrudd etter at vi har gitt deg en rimelig frist, kan vi kan vi beslutte å utestenge deg fra Tjenesten permanent.

Dersom det er praktisk mulig vil vi varsle deg før vi stenger tilgangen til Tjenesten. Vi har ingen plikt til å varsle før slik stansing finner sted, men vil bestrebe seg på å gi varsel og gi eventuelt mulighet til å rette forholdet. Ved permanent utestenging fra Tjenesten vil alle opplysninger knyttet til din bruk av Tjenesten automatisk slettes.

 
3.     Behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet

Det behandles personopplysninger ved bruk av Tjenesten. Dette omfatter følgende informasjon:

  • Navn

  • Kontaktopplysninger, som din e-postadresse og annen kontaktinformasjon som du oppgir

  • Bekreftelse på din identitet, som gjøres ved valgt identifiseringsløsning eksempelvis Bank ID

  • De personopplysninger om deg som utleveres av behandlingsansvarlige som du via EYD ber om innsyn i. Vi lagrer disse personopplysningene så lenge du ønsker, og inntil du ber om sletting av opplysningene eller opplysningene slettes av andre grunner (se punkt 4)

  • Kommunikasjon mellom deg og EYD om Tjenestene, oppbevaring av personopplysninger mv.

  • Tjenester som er bestilt og mottatt samt annen informasjon knyttet til mottak av Tjenestene, herunder vederlag og betaling

Alle personopplysninger vil lagres innenfor EØS-området. EYD benytter seg av Microsoft Azure for lagring av personopplysninger, herunder personopplysninger som vi har innhentet etter innsynsforespørsler til behandlingsansvarlige for deg. Lokasjon for lagring av personopplysninger i EYD er innenfor EU.  

Se mer om behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring.

 

3.1     Forhold til behandlingsansvarlige

EYD tilbyr også tjenester til behandlingsansvarlige, og kan i visse tilfelle ha inngått avtale med behandlingsansvarlige som du ber om innsyn hos, fordi de behandler person­opplysninger om deg. EYD vil da fungere som din representant, og vil respektere den avtalen du har med oss og yte deg tjenester på lik linje som om vi ikke hadde inngått avtale med den behandlingsansvarlige. Du skal være trygg på at EYD respekterer deg som registrert og som bruker av EYDs tjenester.

 

3.2     Varighet og sletting av personopplysninger

Vilkårene gjelder så lenge du benytter Tjenestene fra EYD, og du kan til enhver tid si opp Tjenestene ved å gi oss beskjed. Vi kan velge å avslutte å tilby Tjenestene med to ukers varsel til deg.

Har du registrert konto hos EYD, og eventuelt lagret personopplysninger hos oss som følge av at vi har bedt om innsyn i dine personopplysninger hos behandlingsansvarlige, så vil vi lagre dine personopplysninger inntil disse vilkårene opphører pga. din eller vår oppsigelse.

Dersom du ikke har aktivitet på din konto eller ved bruk av Tjenestene på 24 måneder, vil vi måtte avslutte kontoen og slette personopplysningene knyttet til deg. Vi vil i slike tilfelle sende deg et skriftlig varsel i rimelig tid før eventuell avslutting av konto og sletting av personopplysningene, slik at du kan velge hva du vil gjøre med opplysningene.

 
4.     Endringer og Tilgang til vilkårene

EYD står fritt til å endre disse vilkårene og Tjenestens innhold og funksjonalitet.

Vilkårene kan bli utfylt, modifisert eller erstattet til enhver tid uten forutgående varsel til deg.  Du vil bli varslet dersom det skal gjennomføres vesentlige endringer. Endringer kan skyldes endrede muligheter i tekniske infrastruktur, at underleverandører endrer sine tilbud og vilkår, ellers ved endringer i rammevilkår fra offentlige myndigheter.

De til enhver tid gjeldende vilkår for tjenestene er tilgjengelig på vår nettside www.eyd.tech. Om du ønsker å lagre vilkårene som dokument kan du velge å laste ned innholdet på denne siden.

Det kan være nødvendig å endre vilkårene til tider, og dersom vi endrer vilkårene, har du rett til å avslutte å bruke Tjenestene dersom du ikke aksepterer endringene i Vilkårene. Brukes Tjenestene etter en endring av Vilkårene anses endringene som vedtatt av brukeren. Du kan når som helst kontakte oss for å be om å få Vilkårene oversendt.

 
5.     Immaterielle rettigheter

Du aksepterer at Selskapets varemerker, firmanavn og logoer, samt merketilbehør, og produktet og tjenestenavn er merker som Selskapet har rettigheter til. Uten Selskapets forhåndsgodkjenning aksepterer du å avstå fra å bruke Selskapets merker på noen måte.

 
6.     Rettsvalg

Disse Vilkårene reguleres av norsk rett.

Ønsker du å klage på Tjenesten må dette gjøres innen rimelig tid. Klagen må fremsettes skriftlig. Tvister skal så langt det er mulig forsøkes å løses i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes skal Trondheim Tingrett være verneting, med mindre annet følger av ufravikelig rett. 

EYD er ikke forpliktet til å involvere seg i eventuelle konflikter mellom deg eller andre brukere av Tjenesten, eller mellom deg og en hvilken som helst tredjepart.